Obchodní společnosti

Jistě jste si za názvem nejrůznějších podniků všimli zkratky s.r.o., a.s. či k.s.. Co tyto zkratky znamenají, jak je lze rozdělit a co je vlastně jejich cílem?

Základní rozdělení dělí podniky do dvou kategorií – kapitálové a osobní. Kapitálovou charakterizuje majetková účast všech společníků na jejich činnosti, která může být i jiná než podnikatelská. Zároveň se společníci nutně nemusí účastnit na řízení. Za závazky ručí pouze do výše svého vkladu nebo nemusí ručit vůbec. Osobní společnost pak může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku. Společníci zde ručí neomezeně.
noviny s grafy

Druhy obchodních společností:

·         Veřejná

Založit ji mohou nejméně dvě osoby, které za její závazky ručí společně a nerozdílně. Zkratka může být uváděna ve dvou podobách: „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Pokud firma obsahuje jméno jednoho ze společníků, stačí pak označení „a spol.“. Poměry jsou upravovány společenskou smlouvou.

·         Komanditní

I zde je zapotřebí dvou osob: komanditisty a komplementáře. Komanditista ručí za závazky podniku omezeně, zatímco komplementář neomezeně. Zkratka vypadá takto: „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Podíly komanditistů jsou určeny podle poměru jejich vkladů. Správu provádí komplementáři a jejich poměry taktéž upravuje společenská smlouva.

·         S ručením omezeným

Společníci ručí společně a nerozdílně do výše nesplněných vkladových povinností. Zkratka je buď „spol. s r. o.“ nebo „s.r.o.“. Na zisku se podílejí v poměru svých podílů, pokud není stanoveno jinak. Podnik je řízen valnou hromadou.
graf + čísla

·         Akciová

Základní kapitál zde tvoří určitý počet akcií, které vlastní akcionáři. Ti mají právo se podílet na řízení buď na valné hromadě či mimo ni. Zkratky společnosti jsou „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

Cíle každé společnosti jsou jasné – dosáhnout zisku. Dalšími pak jsou dlouhodobé udržení se na trhu, maximalizace obratu, růst a expanze firmy.